Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z herarchią kościelną w realizacji celu apostolskiego Kościoła.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej.

Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;

 2. Przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;

 3. Zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia winy i moralności chrześcijańskiej;

 4. Angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;

 5. Kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Oddział parafialny AK tworzą:

 

Zarząd:

Prezes oddziału: Helena Palejczuk

Zastępca prezesa oddziału: Zenon Kamiński

Sekretarz: Józefa Wójcik

Skarbnik: Krystyna Wróbel

 

Członkowie:

Irena Jopa

Irena Pastwa

Małgorzata Jezior

Urszula Czajkowska

Katarzyna Góra

Stanisława Złotnicka

Stanisława Tokarska

Janina Kocka

Józefa Trąbka

Janina Wójcik

Wiesława Patro

Jan Patro

Maria Kwaśniewska

Władysław Hasiec

Marian Szypuła

Marian Kostyła

Feliks Żołna

Jan Jaworski

 

Działania Akcji Katolickiej w parafii:

 1. Prowadzenie biblioteki parafialnej;

 2. Organizowanie kiermaszy: Wielkanocny i Bożonarodzeniowy;

 3. Organizowanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej;

 4. Współpraca ze szkołą znajdującą się na terenie naszej dzielnicy. (Fundowanie nagród najlepszym uczniom, sponsorowanie nagród konkursowych);

 5. Organizowanie paczek Mikołajkowych dla dzieci;

 6. Dofinansowywanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży;

 7. Organizowanie festynów parafialnych;

 8. Działalność charytatywna we współpracy z Caritas diecezjalną;

 9. Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (paczki żywnościowe, pomoc finansowa).

 

Spotkania AK odbywają się po wieczornej mszy św.

 1. Pierwszy piątek miesiąca (modlitwa brewiarzowa)

 2. Trzeci wtorek miesiąca spotkanie formacyjne.

 

Asystentem i opiekunem duchowym AK jest ks. Proboszcz Antoni Socha.

 

Helena Palejczuk

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Święto Przemienienia Pańskiego (Dn 7,9-10.13-14) Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła - płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć [...]

Czytaj dalej