Pierwsza Komunia Święta

 

 

Biały Tydzień trwa od I Komunii Św. do piątku włącznie, przychodzimy w białych strojach pierwszokomunijnych, zajmujemy pierwsze ławki, uczestniczymy we Mszy Św. o godz. 18:00 i nabożeństwie czerwcowym. (Wyjątek stanowi niedziela, kiedy to Msza św. z Białego Tygodnia jest o godz. 10:30)

 

Pierwsza Komunia święta planowana w naszej parafii na dzień 30 maja, proponujemy przeniesienie na trzecią sobotę września to jest 19 września.

 

Zalecenia duszpasterskie na czas trwania epidemii

".....Pierwsza Komunia Święta

 1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że dopóki szkoły pozostaną zamknięte, nie organizujemy dla dzieci żadnych spotkań w parafii.
 2. Po Wielkanocy:
  • Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte w okresie trwania stanu epidemii.
  • Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o terminie I Komunii Świętej podejmuje proboszcz w porozumieniu z rodzicami.
 3. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzicami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby, nie wykluczając możliwości indywidualnej Komunii Świętej."

Z serca wszystkim błogosławię

+ Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

 

 

Ważne informacje prze Pierwszą Komunią 2021 r.:

 1. Termin Pierwszej Komunii: podany zostanie w drugą niedzielę września.
 2. Obecność obowiązkowa na Mszy niedzielnej dla dzieci o godz. 10:30 i spotkaniu po Mszy świętej.
 3. Termin spotkania z rodzicami zostanie podany na ogłoszeniach.
 4. Modlitwy (z podręcznika strona 240) zaliczają dzieci w szkole według harmonogramu.
 5. Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii świętej w jednakowych strojach.
 6. Świadectwo chrztu dziecka trzeba dostarczyć do 5 listopada 2020 r. Nie dotyczy dzieci ochrzczonych w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie.

Przygotowanie do I Komunii Świętej

Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. jest w klasie III poprzez katechizację i spotkania w parafii, ale rodzice do tego wydarzenia przygotowują dziecko już od samego urodzenia poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszę świętą. Dziecko przystępuje do I Komunii świętej w swojej parafii. Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu: - pisemnej zgody z parafii zamieszkania.

Dzieci przygotowują się do I Komunii św. przez cały rok. W realizacji tego zamierzenia pomaga program katechetyczny przeznaczony dla klasy trzeciej. Stanowi on pomoc w bezpośrednim przygotowaniu uczniów do spotkania z Jezusem w Eucharystii oraz sakramencie pokuty i pojednania.

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa. Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.

Dzieci uczestniczą we Mszy świętej o godzinie 10.30 w czasie której, kierowane jest  słowo do nich, a po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje.

Dzieci obowiązuje:

 • Niedzielna Msza św. i pacierz

Do I Komunii świętej w etapie bezpośrednim mogą przygotowywać się dzieci III klasy szkoły podstawowej, ochrzczone (wymagane jest świadectwo chrztu), które uczęszczają na lekcje religii w szkole. Rodzice dziecka w odpowiednim czasie składają „Deklarację Rodziców Dziecka Pierwszokomunijnego” podpisaną przez siebie na ręce proboszcza.

Dzieci przystępują do I Komunii świętej w jednakowych strojach .

Zwyczajem naszej parafii uroczystość udzielenia I Komunii św. odbywa się w wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Do pierwszej spowiedzi (sakramentu pokuty i pojednania) dzieci, wraz z rodzicami przystępują w dniu poprzedzającym pierwszą komunię świętą.

Przy całym wysiłku wielu osób potrzebna jest w dużej mierze troska rodziców, dlatego zachęcam do utrwalania z dziećmi poznanych wiadomości, kontrolowania ich postępów w nauce oraz systematycznej pomocy w pamięciowym opanowaniu wskazanych modlitw.

Życie chrześcijańskie to nie tylko zbiór informacji o Bogu, ale przede wszystkim umiejętność nawiązania z Nim kontaktu. Ten fakt jest powodem troski parafii o uczęszczanie dziecka do kościoła, by I Komunia św. nie była jednorazowym wydarzeniem, podczas którego dziecko nie odróżnia opłatka od Ciała Chrystusa, by liturgiczne gesty nie były dla niego obce. Pełny udział trzecioklasistów we Mszy Św. - czyli I Komunia święta - będzie ukoronowaniem wspólnych wysiłków rodziców, dzieci, duszpasterzy, katechetów i nauczycieli.

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Święto Przemienienia Pańskiego (Dn 7,9-10.13-14) Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła - płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć [...]

Czytaj dalej