Pierwsza Komunia Święta

STROJE KOMUNIJNE – pierwsze przymiarki w Szkole Podstawowej nr 50 w Lublinie ul. Roztocze 14.

3 stycznia (środa) 2018r.

Dziewczynki – od godz. 15.30 – sala nr 4

1. 15.30 – 3b

2. 15.50 – 3c

3. 16.10 – 3g

4. 16.30 – 3i

5. 16.50 – 3d

6. 17.10 – 3a

7. 17.30 – 3e

8. 17.50 – 3f

9. 18.05 – 3h

Pobrana zostanie zaliczka w kwocie 100zł.

Chłopcy – od godz. 15.30 – sala nr 33

1. 15.30 – 3b

2. 15.45 – 3c

3. 16.00 – 3g

4. 16.15 – 3i

5. 16.30 – 3a

6. 16.45 – 3d

7. 17.00 – 3e

8. 17.15 – 3f

9. 17.30 – 3h

 Pobrana zostanie zaliczka w kwocie 50zł.

 

 

 

Informacje dla rodziców dzieci przygotowujących się do

przyjęcia Pierwszej Komunii Św.

 

Informacje:

 

  1. Termin Pierwszej Komunii: 19 maja 2018r.

Godz. 10:30 klasy 3a, 3b, 3c, 3d

Godz. 12:30 klasy 3e, 3f, 3g, 3h, 3i oraz dzieci spoza Szkoły Podstawowej nr 50

  1. Obecność obowiązkowa na Mszy niedzielnej dla dzieci o godz. 10:30 i spotkaniu po Mszy św.

  2. Spotkania z rodzicami:

26 września 2017 r. godz. 19:00, ostateczny termin zgłoszenia dziecka do Pierwszej Komunii

17 października 2017 r. godz. 19:00

14 listopada 2017 r. godz. 19:00

10 kwietnia 2018 r. godz. 19:00

  1. Modlitwy (z podręcznika strona 240) zaliczają dzieci w szkole, według miesięcznego harmonogramu.

  2. Stroje na Pierwszej Komunii, jednakowe chłopcy oraz jednakowe dziewczynki.

  3. Zakończenie ,,Białego Tygodnia’’ będzie 26 maja 2018 r. Msza Święta o godz. 11:00 w sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie, ul. Bursztynowa 20.

  4. Akt chrztu dziecka trzeba dostarczyć do 18 lutego 2018 r. Nie dotyczy dzieci ochrzczonych w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie.

  5. Zgłoszenia dzieci do Pierwszej Komunii Świętej przynosimy maksymalnie do 26 września 2017 r.

 

Przygotowanie do I Komunii Świętej

Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. jest w klasie III poprzez katechizację i spotkania w parafii, ale rodzice do tego wydarzenia przygotowują dziecko już od samego urodzenia poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszę świętą. Dziecko przystępuje do I Komunii Świętej w swojej parafii. Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu: - pisemnej zgody z własnej parafii.

Dzieci przygotowują się do I Komunii św. przez cały rok. W realizacji tego zamierzenia pomaga program katechetyczny przeznaczony dla klasy trzeciej. Stanowi on pomoc w bezpośrednim przygotowaniu uczniów do spotkania z Jezusem w Eucharystii oraz sakramencie pokuty i pojednania.

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa. Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.

Dzieci uczestniczą we Mszy świętej o godzinie 10.30 w czasie której, kierowane jest słowo do nich, a po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje.

Dzieci obowiązuje:

  • Niedzielna Msza św. i pacierz

Do I Komunii świętej w etapie bezpośrednim mogą przygotowywać się dzieci III klasy szkoły podstawowej, ochrzczone (wymagane jest świadectwo chrztu), które uczęszczają na lekcje religii w szkole. Rodzice dziecka w odpowiednim czasie składają „Deklarację Rodziców Dziecka Pierwszokomunijnego” podpisaną przez siebie na ręce proboszcza.

Dzieci przystępują do I komunii świętej w jednakowych strojach .

W Białym tygodniu dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w wieczornej Mszy Św.

Biały tydzień uwieńczymy pielgrzymką dzieci i rodziców do sanktuarium.

Dzieci mają obowiązek zdać poszczególne elementy katechizmu podstawowego (z tyłu podręcznika s.240). Zdawanie katechizmu rozłożony jest na poszczególne miesiące. Natomiast do końca kwietnia formułę sakramentu pokuty i pojednania.

Przy całym wysiłku wielu osób potrzebna jest w dużej mierze troska rodziców, dlatego zachęcam do utrwalania z dziećmi poznanych wiadomości, kontrolowania ich postępów w nauce oraz systematycznej pomocy w pamięciowym opanowaniu wskazanych modlitw.

Życie chrześcijańskie to nie tylko zbiór informacji o Bogu, ale przede wszystkim umiejętność nawiązania z Nim kontaktu. Ten fakt jest powodem troski parafii o uczęszczanie dziecka do kościoła, by I Komunia św. nie była jednorazowym wydarzeniem, podczas którego dziecko nie odróżnia opłatka od Ciała Chrystusa, by liturgiczne gesty nie były dla niego obce. Pełny udział trzecioklasistów we Mszy Św.- czyli I Komunia Święta - będzie ukoronowaniem wspólnych wysiłków rodziców, dzieci, duszpasterzy, katechetów i nauczycieli.

 

Tradycją w naszej parafii jest, że Pierwsza Komunia św. jest udzielana w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Dzień powszedni (Jr 11, 18-20) Pan mnie pouczył i zrozumiałem; wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: "Zniszczmy drzewo w pełni jego sił, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!" Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada [...]

Czytaj dalej